Den längre förklaringen

Cykla i Skåne bygger på tre delar. Det är den cykelrelaterade information som finns i den nationella vägdatabasen, det är manuellt utpekade huvudstråk och leder och det är ruttningen för att hitta sin egen väg. Vi är medvetna om att det förekommer en del fel i alla tre delar. Men att synliggöra det material vi har och hitta dess fel och brister är en del av syftet med Cykla i Skåne: att förbättra datan i NVDB, att hitta de bästa huvudstråken och att förbättra förslagen i ruttningen.

Cykelvägar
Cykelvägarna är de bilfria cykelvägarna med grus eller asfaltsunderlag.

Cykelbarhet
Cykelbarheten, som är ett uttryck för hur cykelvänlig en väg är, är egentligen en utveckling av den trafiksäkerhetsklassning som Trafikverket använder som underlag för att göra regional cykelvägvisning. Den utgår från hur hög hastighet det är på vägen och hur många fordon som passerar där per dygn, så kallad årsdygnstrafik. Hur vi har använt färgerna framgår i tabellen här. Med noll i årsdygnstrafik avses cykelvägarna.

Hur cykelbarheten för asfaltsvägnätet har klassificerats på kartan i den mån det finns årsdygnstrafik angivet i NVDB. Det är två nyanser av blått, via rosa till rött för olämpligt.

De grusvägar som är statliga, kommunala eller enskilda med statligt driftsbidrag är markerade med bruna prickade streck. Generellt sett är de av god kvalitet. De grusvägar som inte har statligt driftsbidrag kan vara bra de med, men det går inte att se i NVDB. Grusvägar i Skåne är i stort sett alltid lågtrafikerade. Enskilda grusvägar utan statligt driftsbidrag syns i grått på bakgrundskartan. Du har rätt att cykla på dessa, även de med motortrafik förbjuden. Läs mer om det på Naturvårdsverkets sajt.

I nationella vägdatabasen finns bara uppgifter om årsdygnstrafiken på det statliga vägnätet, det vill säga i huvudsak vägar som går mellan städer och byar. Det saknas alltså information om det kommunala vägnätet, vilket översiktligt är det vägnät som i huvudsak finns i tätorter och uppgifter om det enskilda vägnätet. Då bygger istället cykelbarhetsklassningen på hur viktig vägen är för motortrafik. Ju viktigare vägen är, desto mindre cykelvänlig kan den antas vara. Detta stämmer ganska bra, men givetvis finns det brister i det resonemanget.

Alla asfaltsvägar utanför tätort som är så smala att två bilar knappt kan mötas bedöms också som jättebra för cyklister.

Cykelleder
Cykellederna är de nationella cykellederna Kattegattleden som går mellan Helsingborg och Göteborg och Sydostleden mellan Simrishamn och Växjö samt sträckningsförslag för den planerade Sydkustleden mellan Helsingborg och Simrishamn. Kriterierna för att få klassas som nationell led är mycket höga och de ska ses som det bästa i vi har i Sverige att erbjuda för skåningar och turister.

Huvudstråk
Huvudstråken är de bästa vägarna att cykla mellan Skånes alla städer och byar. Det är de så kallade regionala huvudstråken. För att bli ett huvudstråk som vägvisas eller kommer att vägvisas måste stråket bestå av cykelvägar eller cykelbarhetsnivå bra eller jättebra och inte innebära en omväg större än 1,5 jämfört med bilvägen. Så är fallet med de flesta av huvudstråken. För att skapa ett mer sammanhållet nät finns det dock en hel del utpekade huvudstråk som har sämre cykelbarhetsnivå eller går i större omväg. Men det framgår oftast eftersom cykelbarhetsnivån kan ses samtidigt som huvudstråken på kartan. Huvudstråken utgår inte från var det är fint att cykla utan snarare utifrån hur man kommer fram snabbast på ett trafiksäkert vis.

En lite mer teknisk beskrivning finns att läsa här.

 

Tillbaka till kartan